0%

  

 Здравейте, Вие сте поканени да участвате в проучване, инициирано по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ в приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по ОП „Добро управление“. Организацията, изпълняваща проекта „НПО Линкс“,  декларира, че се придържа към добрите практики и кодекса на ESOMAR в организирането и провеждането на това проучване. Моля, имайте предвид, участието Ви и информацията, която предоставяте в това проучване остават напълно анонимни.

Попълването на анкета ще Ви отнеме около 15 минути.

Съгласни ли сте да участвате?

Край

„Благодаря, че приехте да участвате в това проучване! Ще започнем с няколко основни данни за вашата организация“

Вие представлявате:

Сектор/сфера на дейност

Моля, запишете

Брой заети

Моля, запишете

Годишен приход

Нека сега мислим и говорим за данни, свързани с Вашата основна дейност, но изключвайки такива, свързани с оперативната счетоводна информация на организацията.

Като цяло, какво е значението на работата с даннни, във Вашата основна дейност?

Моля, използвайте скалата от 0 до 10, където 0 - данните нямат никакво значение за дейността ви, до 10 - данните са от ключово значение за дейността ви.

0-данните нямат никакво значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-данните са от ключово значение

Посочете пример от Вашата дейност за работа с данни:

Моля, запишете

Моля, маркирайте за кои от следните цели използвате данни:

Възможен е повече от един отговор

Какъв вид са най-често използваните данни във Вашия бизнес?

Възможен е повече от един отговор

Какъв е източникът на тази база данни?

Възможен е повече от един отговор

Какви формати използвате при работа с данни?

Възможен е повече от един отговор

В каква степен двете противоположни твърдения описват начина на организиране на данни във Вашата организация?

Където 1 означава, че за Вашата организация е напълно валидно лявото твърдение, а 7 – дясното.

Използваме данни едва няколко пъти месечно или дори по-рядко Събирането и анализа на данни е е част от ежедневната ни дейност
Нямаме специална организация на събирането и съхранението на данни Имаме изградена система за събиране, организиране, анализиране в реално време и архивиране на данни

Кое от следните се отнася за организацията, която представлявате: 

Възможен е повече от един отговор

Чували ли сте за отворени данни?

С какво свързвате отворените данни:

Възможен е повече от един отговор

„Нека приемем, че най-общо отворени данни са публични данни, публикувани от държавни и местни институции във вид, удобен за  допълнителна компютърна  обработка и извличане на информация. Това могат да бъдат бази данни, регистри, статистика за образование, здравеопазване, транспорт, околна среда, селско стопанство и т.н.“

Някога използвали ли сте отворени данни?

А използвали ли сте такива през последната година?

Посещавали ли сте Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/)?

Приблизително, колко пъти сте използвали данни от портала?

Посочете пример от Вашата дейност за работа с отворени данни от Портала:

Моля, запишете

Кои от следните можете да посочите като движещ мотив да използвате отворени данни?

Възможен е повече от един отговор

В коя област сте използвали данни от Портала?

Възможен е повече от един отговор

Ако сте публикували онлайн анализи, визуализации или отделни данни, ще Ви бъдем много благодарни да споделите техния адрес с нас.

Каква оценка бихте дали на Вашия опит с портала за всяко едно от следните:

Моля, използвайте скалата от 0 до 10, където 0 е най-ниската възможна оценка, а 10 най-високата.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наличност на търсените от мен данни (имали публикувани такива, от каквито имам нужда)
Достъпност на търсените от мен данни (лесно ли намирам това, което търся)
Удобство на формата на данните за допълнителна обработка и анализ
Организация на съдържанието в портала за отворени данни (подредбата в раздели, търсенето в портала)
Дизайна на портала за работа с данни
Удобство на работа с портала
Полезност на публикуваните данни

До каква степен сте или не сте съгласни със следните твърдения.

Моля, използвайте скалата от 0 до 10, където 0 е изобщо не съм съгласен, а 10 е напълно съм съгласен.

0-изобщо не съм съгласен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-напълно съм съгласен
Публикуването на отворени данни от институциите отнема твърде много ресурси - човешки и финансови, които могат да бъдат инвестирани в по-добро обслужване на граждани и фирми.
Публикуваните отворени данни могат да бъдат използвани злонамерено и по този начин да бъде застрашена работата на институциите
Смятам, че колкото и отворени данни да бъдат публикувани, няма особено много организации, които да извлекат реална полза от тях
Отворените данни са много важен елемент от гражданския контрол върху работата на институциите
Отворените данни ще допринесат за по-добро управление на всяко ниво и във всяка публична сфера
Отворените данни ще направят бизнеса по-конкурентен
Повече и по-качествени отворени данни ще дадат конкурентно предимство на компаниите, които имат изграден капацитет за работа с данни
Повече и по-качествени отворени данни могат да бъдат основа за създаването на нови бизнес модели и компании, които да предлагат иновативни информационни услуги на пазара.
Отворените данни имат потенциал съществено да увеличат гражданската ангажираност на младите.
Повече и по-качествени отворени данни ще повишат проактивността на гражданските организации.
Отворените данни могат да се използват от институциите за подобряване на комуникацията между тях.
Гражданите могат да използват отворени данни, за да се информират за дейността на институциите.
Иноваторите могат да изплозват отворени данни, за да разработват онлайн услуги, които са по-добри от тези, които институциите предоставят.
Отворените данни трябва да насърчават подобряването на публичните услуги
Гражданите могат да използват отворени данни, за да участват в процеса на формулиране на политики.

Ако желаете да споделите още нещо във връзка с отворените данни, можете да го напишете в свободен текст по-долу.

КРАЙ НА АНКЕТАТА

„Това бяха нашите въпроси към Вас. Много Ви благодарим за съдействието!

Екипът на НПО Линкс“

Назад Напред Край
Изпращане...