Декларация за поверителност

 

Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ние събираме за вас, било то използвайки нашия уеб сайт, или мобилното ни приложение, видео или аудио запис, или използвайки за целта хартиен носител.

 

1. КОИ СМЕ НИЕ?

Маркет Линкс ООД упражнява дейност като администратор на данни. Това означава, че Маркет Линкс ООД решава как и за какви цели се обработва личните ви данни.

Маркет Линкс е агенция, предлагаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални изследвания и консултации. Екипът на Маркет Линкс има над 15 годишен опит в осигуряването на качествено обслужване за български и чуждестранни клиенти. 

 

2. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Данни за контакт с Маркет Линкс ООД

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни, като изпратите имейл на имейл адреса, посочен по-долу. Освен това, можете да се свържете с нас и като ни изпратите физическо писмо на адреса по-долу, или като позвъните на телефона за контакт. 

Данни за контакт с лицето в Маркет Линкс ООД, отговарящо за защитата на личните данни

Маркет Линкс ООД разполага с лице, отговарящо за защита на личните данни, към което можете да отправите своите запитвания.

Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:

Имейл: admin@marketlinks.bg

Пощенски адрес: Маркет Линкс ООД София 1000, България, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2  Телефон за контакт: +359 2 980 55 53

 

3. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта, информация, свързана със специални грижи. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

 

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме данни през нашия уеб сайт, през мобилното ни приложение, чрез имейл, чрез кол център или на хартиен носител.

 

5. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? (С ЦЕЛ ОБРАБОТКА НА ДАННИ)

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

 

а) За да обработим информацията която сме получили от провежданите от нас маркетингови, социални или бизнес изследвания, интервюта или анкети , и направим всички необходими проверки за достоверност и коректност. В зависимост от конкретните събираме следните данни:

б) За да осигурим  надеждна работа на мрежата ни от интервюери и сътрудници, ние събираме следните данни:

в) За да комуникираме с клиенти и доставчици ние събираме следните данни:

 

г) За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство относно служителите във фирмата. За тази цел ние събираме следните данни:

6. ОБРАБОТКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

В някои случаи, от съображения за безопасност, ни се налага да обработваме и специални категории лични данни (чувствителни лични данни), например име и телефон на респонденти за да можем да направим проверка на събраната информация, дали наистина лицето интервюирало респондента е провело анкетата и е спазило всички свои задължения.

За да обработим вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания.

 

7. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в точки а)-г) от Раздел 5 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон CXII от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор.

 

8. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.

Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от 6 месеца от изпълнение на договора, сключен от нас с клиента, за който сме извършили съответното събиране на информация.

В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 8 години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с Раздел 169 от Закон „C“ от 2000 г. относно счетоводната дейност.

В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.

В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

 

9. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие може да имате правото

  1. да поискате достъп до вашите лични данни,
  2. да поискате поправка на вашите лични данни,
  3. да поискате изтриване на вашите лични данни,
  4. да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,
  5. да поискате преносимост на данните,
  6. да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),
  7. да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

 

10.1 Право на достъп

Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.

 

10.2.

Възможно е да имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали. Можем да начислим такса, в границите на разумното, според административните разходи Право на поправка.

Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

 

10.3. Право на изтриване (право да бъдете забравени)

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.

 

10.4. Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 

10.5. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения

При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.

В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.

Освен това, при определени обстоятелства, в случаите на автоматизирано взимане на индивидуални решения, вие имате правото да се възползвате от човешка намеса. Информираме ви, че Маркет Линкс ООД не прилага механизъм за автоматизирано взимане на решения.

 

10.6. Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 

10.7. Право на оттегляне на съгласие

Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.

Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате (напр. в случай на специална помощ, ако за целта ние трябва да обработваме чувствителни данни).

 

10.8. Право на подаване на жалба при надзорен орган

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях, по-специално във вашата държава членка по постоянно местожителство, на работното ви място, или на мястото на предполагаемото нарушение.

 

11. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Маркет Линкс ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

В тази връзка, и наред с другото, Маркет Линкс ООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.

 

12. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Маркет Линкс ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Маркет Линкс ООД. Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.

Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:

 

13. ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт, marketlinks.bg.

 

14. ЗАСТРАХОВКА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Маркет Линкс ООД не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация.